SMO-MC

SMO-MC

-   Khởi động nhanh.
-   Thích hợp với các loại xe máy.
Tiêu chuẩn JASO MA và API SJ/SL

 

 

 

 

SAE                             24 x 1 L    24 x 800 ML
--------------------------------------------------------------------------------
20W-50 API SJ                ●                  ●
--------------------------------------------------------------------------------
20W-50 Super API SL                         ●
--------------------------------------------------------------------------------